נשמח לעזור גם לך להצליח!

מבחן יע"ל - השלמת משפטים

דוגמה לשאלת השלמת משפטים

דוגמה לשאלת השלמת משפטים

 
שאלת השלמת משפטים במבחן יע"ל נראית כך:

רביד ויונתן _______ אתמול פרחים בגינה.
(1) שתל
(2) ישתלו
(3) שתלו
(4) שותלים

פתרון שאלת הדוגמה:
לפי התשובות אנו רואים שהמילה החסרה היא פועל. המילה "אתמול" רומזת שהפועל החסר צריך להיות בזמן עבר. לכך אנו מתכוונים כשאנחנו אומרים שיש לשמור על התאמה בזמן בין חלקי המשפט. בתשובה (2) יש פועל בזמן עתיד ובתשובה (4) יש פועל בזמן הווה ולכן שתיהן נפסלות. ההבדל בין תשובות (1) ו-(3) הוא במספר: "שתל" הוא פועל ביחיד ואילו "שתלו" הוא פועל ברבים. במשפט מדובר על שני אנשים: רביד ויונתן, ולכן נסמן את תשובה (3). לכך אנו מתכוונים באמירה כי יש לשמור על התאמה במספר.
התשובה הנכונה היא (3).
 
הגעת למקום הנכון!
טרם רכשת הכנה למבחן יעל?
בחר מה שמתאים לך וצא לדרך... :)
פתרון מקבצי השלמת משפטים

פתרון מקבצי השלמת משפטים

מקבצי השלמת משפטים מופיעים שלוש פעמים במהלך הבחינה (פעם אחת באחד הפרקים ופעמיים בפרק השני). בכל מקבץ ישנן 5-4 שאלות. המלצתנו היא להקדיש 40-30 שניות בממוצע לכל שאלת השלמת משפטים.

אלו ההוראות שמקדימות את חלק השלמת המשפטים: בכל אחד מהמשפטים הבאים חסרה מילה או יותר. עליכם לבחור מתוך ארבע התשובות המוצעות את התשובה שתשלים את המשפט באופן הטוב ביותר, ולסמן את מספרה במקום המתאים בגיליון התשובות. איך נדע איזו מהמילים בתשובות היא המתאימה ביותר? המילה החסרה יכולה להיות כל אחד מחלקי הדיבר שתוארו בהגדרות הכלליות (עמוד 4): שם עצם, פועל, שם פועל, שם פעולה, שם תואר או תואר הפועל. נזכור שעלינו להקפיד על התאמה בין חלקי המשפט במין, במספר, בגוף ובזמן.
שאלות לדוגמא

שאלות לדוגמא

אני מאמינה שמירב לא _______, מכיוון שהיא יצאה בזמן מהעבודה.
(1) יאחר
(2) תאחר
(3) תאחרי
(4) מאחרת

פתרון:
גם כאן המילה החסרה היא פועל. מירב היא נקבה ולכן תשובה (1), בה מופיע פועל בזכר, נפסלת. זוהי אי-התאמה במין. מאחר שבמשפט מדברים על מירב, שאינה נוכחת, נחפש פועל בגוף נסתרת. "תאחרי" בתשובה (3) הוא פועל בגוף נוכחת – את תאחרי. לכן התשובה נפסלת. זוהי התאמה בגוף. יש להתאים את הפועל גם בזמן. הדוברת אומרת שהיא מאמינה שמשהו לא יקרה או לא קרה. כלומר, הפועל צריך להופיע בזמן עתיד או עבר. תשובה (4), בה מופיע פועל בהווה, נפסלת. זוהי אי התאמה בזמן. המילה "תאחר" משמשת כפועל ממין נקבה, בגוף שלישי (נסתרת), בזמן עתיד ולכן זו התשובה הנכונה.
התשובה הנכונה היא (2).

מה קורה במקרה בו יותר מפועל אחד בתשובות מתאים בכל ארבעת הפרמטרים האלה?

מרשל מקלוהן _______ את המונח "כפר גלובלי" בספרו "הגלקסיה של גוטנברג" בשנת 1959.
(1) טבע
(2) שָֹם
(3) רשם
(4) קרא

בכל התשובות מופיעים פעלים שמתאימים ל"מרשל מקלוהן" במין (זכר), במספר (יחיד) ובגוף (נסתר) וכן מתאימים לזמן (עבר – שנת 1959). מה שמבדיל בין התשובות הוא כמובן המשמעות שלהן. במקרה זה יש להכיר את הביטוי "טבע את המונח", שמשמעו המציא את המונח. המקור הוא במילה "מטבע" – כפי שמטביעים (יוצרים) מטבע חדש, כך "טובעים" ביטוי חדש. גם מי שלא מכיר את הביטוי, יכול להיעזר בפסילה של תשובות שלא מתאימות תחבירית למשפט. כך למשל, לא נפוץ לומר בעברית "קרא את המונח". בנוסף, ניתן לפסול תשובות שאינן הגיוניות מבחינת תוכנן. למשל, לא כל כך סביר שמקלוהן קרא מונח בספר שהוא עצמו כתב. כמו כן, לא נהוג "לָשִֹים" מילים. בצורה כזו, ניתן לפסול שתי תשובות, גם אם לא מכירים את הביטוי "טבע את המונח".
התשובה הנכונה היא (1).
נשמח שתצטרפו גם אתם לאלפי הלקוחות שבחרו בערכות ההכנה מבית ניב רווח!‬
קליק ונתקשר
מילות יחס

מילות יחס

למרות שיש דרכים להתמודד עם חוסר ידע, אנחנו שבים וממליצים לכם להכיר היטב את רשימת המילים המצריכות מילות קישור מסוימות. קריאה רבה תסייע לכם במשימה זו וכן תועיל בהיכרות עם ביטויים שגורים בשפה העברית. לעיתים חוסר ידע ישאיר אותנו חסרי אונים אל מול השאלה, כמו בדוגמה הבאה:

לחץ בבחינות _______ על הציונים.
(1) גורם
(2) משפיע
(3) תלוי
(4) מחזק

המילה החסרה מצריכה את מילת היחס על. בתשובות ישנם ארבעה פעלים, שרק אחד מהם – "משפיע" (תשובה 2) – מצריך מילת יחס זו. "גורם" מצריך את מילת היחס ל-. "תלוי" מצריך את מילת היחס ב-. "מחזק" – מצריך את מילת היחס את.
התשובה הנכונה היא (2).

דוגמה:
הנחתי את הפירות _______ האדומה. 
(1) הקערה
(2) את הקערה
(3) בקערה
(4) לקערה

למעשה, רק תשובה (3) יוצרת משפט תקני מבחינה תחבירית – הפירות במשפט המקורי והקערה בתשובות מתייחסים זה אל זה באופן מסוים. "הנחתי את הפירות". איפה? בתוך הקערה (= "בקערה"). שאר התשובות יוצרות משפטים שאינם תקניים.
התשובה הנכונה היא (3).
מילות קישור

מילות קישור

______ חסימת הכבישים בבוקר, הגעתי לעבודה בזמן.
(1) בשל
(2) בזכות
(3) כאשר
(4) על אף

ישנו קשר של ניגוד בין חסימת הכבישים לבין העובדה שהגעתי לעבודה בזמן. את אופי הקשר עלינו להסיק מההקשר התכני – לא סביר שחסימת הכבישים היא שגרמה לי להגיע לעבודה בזמן, כפי שעולה מתשובות (1) ו-(2). תשובה (3) יוצרת את המשפט "כאשר חסימת הכבישים בבוקר, הגעתי לעבודה בזמן", שאינו תקני. לעומת זאת, אילו היה מופיע הפועל "נחסמו", תשובה (3) הייתה מתאימה: "כאשר נחסמו הכבישים...". תשובה (4) יוצרת את הקשר הרצוי – על אף חסימת הכבישים, הגעתי לעבודה בזמן.
התשובה הנכונה היא (4).

את מילות הקישור חשוב לשנן ולהכיר בעל פה!
נשמח שתצטרפו גם אתם לאלפי הלקוחות שבחרו בערכות ההכנה מבית ניב רווח!‬
קליק ונתקשר
הבחנה בין יחיד לרבים

הבחנה בין יחיד לרבים

סוג נוסף של שאלות השלמת משפטים דורש מאיתנו להבחין בין יחיד לרבים.

דוגמה:
בגינה ישבו שלושה חתולים שחורים ו_______ לבן אחד.
(1) חתולי
(2) חתולה
(3) חתולתו
(4) חתול

שימו לב שכאן המילה החסרה היא שם עצם. המילה "חתול" היא צורת היחיד של "חתולים", ולכן תשובה (4) נכונה. שאר האפשרויות אינן מתאימות. "חתולי" היא צורת יחיד בעלת כינוי שייכות הצמוד לה (חתולי = החתול שלי או צורת רבים במבנה של סמיכות, למשל: "חתולי רחוב"). "חתולה" היא צורת הנקבה של "חתול" ואינה מתאימה להקשר: המילים "לבן אחד" מצביעות על כך שהמילה החסרה צריכה להופיע בזכר ולא בנקבה. "חתולתו" היא צורת נקבה של "חתול" ובעלת כינוי שייכות צמוד (חתולתו = החתולה שלו).
התשובה הנכונה היא (4).
סיכום

סיכום

נסכם: בשאלות השלמת משפטים המילה החסרה יכולה להיות כל אחד מחלקי הדיבר. בשאלות אלו נבחנת היכולת להתאים בין חלקי המשפט השונים במין, במספר, בזמן ובגוף. מומלץ בחום לשנן ולהכיר בעל פה את רשימת מילות הקישור שבעמוד 4 ולהרבות בקריאת ספרות עברית.
2024 © כל הזכויות שמורות לחברת ניב רווח פסיכומטרי בע"מ | נגישות לאנשים עם מוגבלות

השאר פרטים וניצור איתך קשר בתוך זמן קצר